Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 w Cieszynie

Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn
woj. śląskie

 • 37

  uczniów

 • 17

  nauczycieli

W działaniach związanych
z bezpieczeństwem cyfrowym w naszej
szkole wzięło udział:

0

uczniów

0

nauczycieli

0

rodziców

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5
przyjmuje absolwentów gimnazjum  w zawodach:

 •        Kucharz: 3 lata,
 •         Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie: 3 lata,
 •         Piekarz: 3 lata,
 •         Cukiernik: 3 lata,
 •         Wędliniarz: 3 lata,
 •         Murarz-tynkarz: 3 lata,
 •         Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej: 3 lata,
 •         Sprzedawca: 3 lata.

 

"Kucharz"

Głównym zadaniem kucharza jest sporządzanie różnych grup i asortymentów potraw, ciast, napojów i deserów według ustalonych norm i receptur gastronomicznych, z zastosowaniem narzędzi, maszyn i urządzeń, w pomieszczeniach produkcyjnych otwartych i zamkniętych zakładów żywienia zbiorowego. Do obowiązków kucharza należy przygotowanie stanowiska pracy zgodnie z wymogami podstawowych zagadnień higieny, wymaganych od osób zatrudnionych przy produkcji żywności. Jego zadaniem jest zabezpieczenie surowców i wyrobów przed zepsuciem, zapobieganie ich stratom oraz prawidłowe przechowywanie, magazynowanie artykułów spożywczych, surowców, półproduktów i produktów kulinarnych. Kucharz właściwie dobiera surowce i półprodukty, które wykorzystuje do przygotowywania potraw, dokonuje ich jakościowej oceny i wykonuje obróbkę ręczną, mechaniczną i termiczną surowców. Przygotowuje różnymi technikami i metodami potrawy z warzyw, owoców i grzybów, mleka i jego przetworów, jaj, mąki, mięsa zwierząt rzeźnych, przetworów mięsnych, dziczyzny, drobiu, ryb i potraw z podrobów; potrawy jarskie i wyroby garmażeryjne, zgodnie z zachowaniem zasady maksymalnego wykorzystania surowców. Ważną rolę spełnia umiejętność prawidłowego zestawiania posiłków i układania prostego menu oraz sporządzania w podstawowym zakresie kalkulacji potraw (dotyczy to zakładów małej gastronomii, w których przeważnie jedna lub dwie osoby wykonują wszystkie czynności). Do przygotowywania posiłków wykorzystuje różne narzędzia, maszyny i urządzenia do obróbki wstępnej surowców, aparaturę grzejną, aparaturę chłodniczą, maszyny do mycia naczyń. Utrzymuje je w czystości i prawidłowo konserwuje. Do czynności roboczych kucharza należy porcjowanie, dekorowanie, wykańczanie przygotowanych potraw oraz wydawanie wyrobów kulinarnych. Potrawy muszą być tak przygotowane by miały one oprócz dobrego smaku estetyczny i apetyczny wygląd. Kucharz wykonuje potrawy kuchni polskiej, kuchni regionalnych i kuchni innych narodów. Sporządza różnorodne potrawy, napoje i desery na przyjęcia okolicznościowe. Powinien również umieć przygotować podstawowy asortyment potraw dietetycznych oraz potrawy wegetariańskie. Istotną czynnością w pracy kucharza jest stosowanie zasad zabezpieczania, jakości zdrowotnej żywności, utrzymywanie na bieżąco czystości i porządku na stanowisku pracy, przestrzeganie przepisów sanitarnych i higienicznych oraz podstaw bezpieczeństwa i higieny pracy. Kucharze zatrudniani są m.in. restauracjach, barach szybkiej obsługi, punktach małej gastronomii, kawiarniach, stołówkach, firmach cateringowych oraz przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych oraz spożywczych. Mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

"Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie"

       
Technolog robót wykończeniowych w budownictwie może realizować zadania zawodowe związane z: wykańczaniem robót murarskich (budowanie ścianek działowych, wykonywanie obudowy, osadzanie drobnych elementów prefabrykowanych), kładzeniem tynków zwykłych i cienkowarstwowych, wykonywaniem okładzin ściennych z płytek ceramicznych, desek, płyt i paneli, wykonywaniem podłóg z tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych, deszczułek podłogowych, płyt mozaikowych i paneli, malowaniem techniką emulsyjną, klejową i olejną. Technolog robót wykończeniowych pracuje w pomieszczeniach zamkniętych, może także pracować na wysokości. Pracę wykonuje samodzielnie lub w małym zespole  Technolog robót wykończeniowych może być zatrudniony w: firmach budowlanych oraz remontowych wykonujących roboty wykończeniowe, własnej firmie wykonującej roboty wykończeniowe.

 

"Piekarz"

Do obowiązków piekarza należy przygotowanie ciast zgodnie z recepturą, prowadzenie ich fermentacji, z zachowaniem wszystkich parametrów technologicznych, następnie dzielenie i kształtowanie ręczne lub mechaniczne kęsów ciasta. Rozrost końcowy uformowanego ciasta odbywa się w komorach rozrostowych lub w pomieszczeniach piekarni. Wyrośnięte kęsy ciasta trafiają do pieca piekarskiego, gdzie pod nadzorem piekarza są wypiekane, z zachowaniem zasad technologicznych. Pieczywo po wypieku jest przekazywane do magazynu wyrobów gotowych, a następnie do punktów sprzedaży. Praca piekarza wiąże się także z obsługą maszyn, urządzeń, pieców oraz aparatury kontrolno-pomiarowej. Piekarz może zostać zatrudniony m.in. w piekarni, cukierni, pizzerii.

"Cukiernik"

 Podstawowym zadaniem cukiernika jest wyprodukowanie wszelkich wyrobów cukierniczych. Cukiernik odpowiada za właściwe przygotowanie półproduktów oraz dodatków do produkcji. Surowce do wyrobu produktów cukierniczych muszą być właściwie odmierzone. Jednym z zadań cukiernika jest tworzenie elementów dekoracyjnych na wyprodukowanych wyrobach. Gotowy wyrób podlega ocenie organoleptycznej. Jednak, aby wytworzyć produkty cukiernicze i ciastkarskie, każdy cukiernik musi doskonale znać obsługę maszyn i urządzeń do produkcji tych wyrobów. Obowiązkiem cukiernika jest także ich kontrola i konserwacja przy zachowaniu zasad oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Cukiernik może zostać zatrudniony m.in. w cukierni, piekarni.

 

"Wędliniarz"

Wędliniarz produkuje wędzonki, kiełbasy, wyroby podrobowe, konserwy oraz tłuszcze topione. Zajmuje się rozdrabnianiem mięsa, przeprowadza peklowanie suche i mokre, obsługuje nastrzykiwarki, masownice, kutry, mieszałki, nadziewarki. Dokonuje obróbki termicznej surowców i półproduktów oraz pakuje gotowe wyroby. Produkuje wyroby garmażeryjne oraz zajmuje się przygotowaniem półproduktów mięsnych do smażenia lub pieczenia. Wykonuje również zadania związane z transportem wewnątrzzakładowym mięsa i jego przetworów.

 

"Murarz- tynkarz"

Murarze-tynkarze zatrudniani są w przedsiębiorstwach budowlanych, remontowych oraz w budowlanych zakładach rzemieślniczych. Stanowią podstawową i najliczniejszą grupę zawodową w branży budowlanej. Pracują bezpośrednio na placu budowy, przy nowo wznoszonych obiektach lub przy odbudowie, przebudowie bądź remoncie już istniejących. Czynności wykonywane w zawodzie, ze względu na obciążenie fizyczne, przypisują zawód kategorii prac ciężkich. Praca wymaga dobrego zdrowia, dużej siły i odporności fizycznej. Wykonywana jest na wolnym powietrzu i w budynkach. Jej wykonywaniu często towarzyszą trudne i zmienne warunki atmosferyczne. Do głównych zadań wykonywanych przez murarzy-tynkarzy zalicza się : murowanie fundamentów, ścian nośnych, osłonowych i działowych (z elementów drobno- i średniowymiarowych), wykonywanie stropów murarskich,  wykonywanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych, wykonywanie okładzin.

 

"Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej"

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej może podejmować pracę w różnego rodzaju obiektach hotelowych (hotele, pensjonaty, motele, domy wycieczkowe, kempingi). Do głównych zadań pracownika pomocniczego należy: wykonywanie prac porządkowych w części noclegowej hotelu, wykonywanie prac pomocniczych związanych z przyjmowaniem gości hotelowych, pielęgnowanie roślin ozdobnych, przyległych terenów zieleni i urządzeń rekreacyjnych, wykonywanie drobnych napraw niewymagających specjalnych uprawnień.

 

"Sprzedawca"

Sprzedawca to osoba sprzedająca produkty oferowane w punktach sprzedaży drobnodetalicznej (kioskach i na targowiskach), detalicznej (sklepach, hipermarketach) oraz hurtowej (w magazynach hurtowni). Obsługuje nabywców w handlu bezpośrednim metodą tradycyjną lub pośrednio metodą samoobsługową. Głównym zadaniem sprzedawcy jest sprawna i kulturalna obsługa klienta, oparta na zapewnieniu możliwie pełnej informacji o sprzedawanych towarach. Do jego zadań zawodowych należy również przyjmowanie dostaw towarów oraz przygotowywanie ich do sprzedaży i wyeksponowanie. Bardzo istotnym elementem pracy sprzedawcy jest dokumentowanie obrotu towarowego, wykonywanie operacji rachunkowo-kasowych oraz rozliczanie i zabezpieczanie utargu. Do obowiązków sprzedawcy należy również przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji lub pośredniczenie w ich załatwianiu. Praca w handlu charakteryzuje się stałym kontaktem z klientem oraz koniecznością wykonywania różnorodnych czynności w niewielkim odstępie czasu, a nawet jednocześnie (przyjmowanie, układanie i pakowanie towarów, udzielanie informacji, wykonywanie czynności obliczeniowo-rachunkowych itp.).

 

Szkoła posiada wykwalifikowaną kadrę nauczycieli, dzięki temu nasi uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności oraz zainteresowania np. poprzez uczęszczanie na koła zainteresowań. Szkoła posiada nowo wyremontowaną salę technologii gastronomicznej, pracownię multimedialną, salę gimnastyczną, pracownię Arteterapii, salę gimnastyki korekcyjnej, sale dydaktyczne, świetlicę. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych w tygodniowym rozkładzie godzin uczniowie mają między innymi takie zajęcia, jak:

 • Arteterapia,
 • Choreoterapia,
 • Techniki multimedialne,
 • Gimnastyka korekcyjna,
 • Logopedia
 • Zajęcia z Tomatisa i Biofeedbacka.

 

      Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 osiągają znaczące wyniki w wielu konkursach. Nasi wychowankowie biorą udział i zajmują czołowe miejsca w zawodach kulinarnych takich jak: Olimpiada jajcarska w Zakopanem, Konkurs karpia w Skoczowie, Konkurs na najlepsze beskidzkie krepliki, Konkursy kulinarne w Wiśle. Ponadto ZSZ jest organizatorem wielu konkursów szkolnych np.„Aranżacja stołu okolicznościowego”, „Dekoracyjne składanie serwetek”, „Karta menu”, „Desery”.

 

     W Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 5 działa kółko kulinarne „Szef kuchni poleca”, które zajmuje się m.in. przygotowaniem uczniów do konkursów kulinarnych wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych, rozwijaniem zainteresowań kulinarnych wychowanków, sporządzaniem potraw różnymi metodami i technikami produkcji oraz prezentowaniem wyrobów na konkursach kulinarnych. Ponadto ZPSWR działa KLUB AKTYWNEGO ABSOLWENTA, który umożliwia utrzymywanie, nawiązywanie i odnawianie kontaktów z absolwentami wszystkich kierunków, wymianę informacji o pracodawcach oraz ofertach pracy, wymianę informacji o usługach i produktach oferowanych przez firmy.

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016 - 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) - Prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.

Klikając "Przejdź do strony" lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

W związku z powyższym, w Polityce prywatności znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 11a oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja